Predmet a ciele združenia

  • *     Venujeme sa zdravému životnému štýlu v telesnej, duševnej a duchovnej oblasti.

  • *     Našou náplňou je aj mimoškolská prednášková, školiaca, konzultačná, poradenská a publikačná činnosť.

  • *     Ochrana kultúrneho dedičstva, pomoc pri obnove a záchrane kultúrnych pamiatok a pamätihodností, ich mapovanie a prieskum ich aktuálneho technického stavu.

  • *     Organizovanie a usporadúvanie dobrovoľníckych a odborných  podujatí, súťaží, záujmových pobytov, výstav a ďalších odborných aktivít v Slovenskej republike a v zahraničí.