Aktuality

Súsošie za kostolom Panny Márie Snežnej v Bratislave, Na Kalvárii, november 2015,  Foto: Oľga Paučová
Súsošie za kostolom Panny Márie Snežnej, Na Kalvárii,  júl 2014  Foto: Oľga Paučová

Obnovené súsošie Na Kalvárii, v Bratislave

Občianske združenie PETRA - po vlaňajšom úspešnom reštaurovaní Piety na ulici Na Kalvárii - v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Na Kalvárii v Bratislave – Starom Meste zrealizovalo obnovu kamenného súsošia za kostolom Panny Márie Snežnej. 

Súčasné súsošie je skôr zoskupením sôch, ktoré boli za rímskokatolíckym kostolom Panny Márie Snežnej umiestnené pravdepodobne v roku 1958, alebo niekedy v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Socha Krista na kríži a dve sochy svätcov, ktorých identita a autori zatiaľ nie sú známi, sa nachádzajú na území Pamiatkovej zóny Bratislava – centrálna mestská časť. Keď sme začínali s obnovou, sochy svätcov boli v stave torza. Obnova spočívala v očistení predmetov od uhlíkových depozitov, machov a nevhodných tmelov, v realizácii spevnenia hmôt, vo vytmelení materiálom s približne rovnakými vlastnosťami starnutia ako originál,  v domodelovaní chýbajúcich častí podľa zachovanej dokumentácie, v realizácii povrchového zjednotenia originálu a doplnkov (retuš) pri využití drobného štrukturálneho a farebného odlíšenia doplnkov a originálu, a realizácie záverečnej povrchovej úpravy.

Realizátori: Mgr. art. Jozef Barinka ml., Mgr. art. Martin Orth - odborný garant, akad. soch. Doc. Jozef Barinka - sochársky dozor. Umelecké kovanie: Róbert Rigó.

V nedeľu, 13. decembra 2015 sa konalo slávnostné požehnanie súsošia.  Predchádzala mu ďakovná svätá omša v kostole Panny Márie Snežnej Na Kalvárii. Sv. omšu celebroval a súsošie posvätil P. Chryzostom F. Kryštof OP, správca farnosti. 

V súčasnosti realizujeme druhú etapu obnovy súsošia Na Kalvárii, v Bratislave - Starom Meste. Spočíva v úprave a spevnení terénu, v dosadení zelene, v parkovej úprave a v zjednotení priestoru za kostolom. Plánujeme tiež úpravu parkovacích miest. Rozsah prác bude realizovaný aj s prihliadnutím na získané finančné prostriedky. 

V roku 2017 sme urobili stavebné úpravy okolo súsošia,  pred súsošie sme osadili nové kľačadlo a umelecké kovanie (ohrádku); následne budú dosadené okrasné dreviny.

Ak by ste chceli prispieť na úpravu okolia súsošia, môžete tak urobiť osobne na farskom úrade Na Kalvárii 10 v Bratislave, 

alebo na číslo účtu v ČSOB:  SK18 7500 0000 0040 2022 0885, VS: 15092018; Nie sme platcami DPH.

Svätec zo súsošia, stav pôvodný a  v čase reštaurovania, apríl 2015  Foto: Oľga Paučová
Súsošie za kostolom Panny Márie Snežnej v Bratislave, Na Kalvárii, rok 1965,  Foto: Múzeum mesta Bratislavy